oferta
WYBIERZ TYP OFERTY

 • klient indywidualny
 • klient biznesowy
    

Prawo cywilne

 • wezwania do zapłaty, polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową
 • postępowania nakazowe
 • postępowania upominawcze
 • postępowania uproszczone
 • sprawy o zapłatę
 • zadośćuczynienia
 • odszkodowania
 • sprawy o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego lub prawa
 • sporządzanie i opiniowanie umów

    

Prawo rzeczowe

 • uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności
 • sprawy eksmisyjne
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

    

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody
 • separacje
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka: ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej: uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy dotyczące obowiązku alimentacyjnego: ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • sprawy toczących się w trybie Konwencji Haskiej
 • sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka

    

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • sprawy o zachowek
 • wydziedziczenia

    

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy (przygotowanie pism procesowych, reprezentacja w sporze z pracodawcą, reprezentacja w negocjacjach z pracodawcą) w tym w szczególności odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, sprawy o mobbing, sprawy o zapłatę z tytułu nadgodzin, sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, prowadzenie spraw z zakresu wypadków przy pracy
 • reprezentacja na etapie postępowania wyjaśniającego przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentacja w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, przygotowanie dokumentów dotyczących restrukturyzacji zobowiązań względem ZUS.

    

Prawo administracyjne

 • Prawo budowlane (przygotowywanie odwołań od decyzji z zakresu prawa budowlanego oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie przed sądami administracyjnymi)
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Pomoc w innych dziedzinach prawa administracyjnego w tym w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń, zaskarżania aktów prawa miejscowego, prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego, prawa ochrony środowiska.

    

Prawo spółek handlowych

 • sporządzanie projektów umów spółek
 • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dokonywanie zmian istniejących wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym sporządzenie projektów umów/ statutów, uchwał, regulaminów

    

Prawo pracy

 • doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
 • przygotowywanie dokumentów pracowniczych, w tym projektów umów, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, wewnętrznych aktów oraz pomoc w wykładni tych dokumentów
 • doradztwo w obszarach związanych z zakazem konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa i nieuczciwą konkurencją
 • wsparcie dla przedsiębiorcy w zakresie spraw związanych z zarzutami mobbingu, dyskryminacji, prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych z pracownikami
 • pomoc podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentacja przed tymi organami w postępowaniach wyjaśniających a także przed sądami w postępowaniach spornych

    

Dochodzenie należności

 • reprezentacja przedsiębiorcy i prowadzenie postępowań przedsądowych i sądowych o zapłatę należności
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed organami egzekucyjnymi
 • reprezentacja w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia roszczeń
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

    

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na etapie przedsądowym i sądowym
 • bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców
 • przygotowywanie projektów umów handlowych m.in. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, umów o współpracę, umów o świadczenie usług, umów zlecenia, umów o dzieło
 • opiniowanie projektów umów od kontrahentów