Nowości w prawie konsumenckim 2020 r.

Od 1 czerwca 2020 r. szykują się dość istotne zmiany m.in. w ustawie o prawach konsumenta oraz kodeksie cywilnym. Ustawodawca nieco namieszał w dotychczasowej rzeczywistości prawnej zdecydowanie na korzyść osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą..

Kogodotyczą zmiany?

Zmiany dotyczą m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym ustawa będzie przyznawać ochronę prawną tj. taki podmiot będzie w określonych sytuacjach traktowany jak konsument, pomimo tego, że jest przedsiębiorcą. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą spółek prawa handlowego.

To zupełnie nowy scenariusz, gdyż do tej pory prawo nie przewidywało sytuacji, w których przedsiębiorca dokonujący zakupów na fakturę mógł korzystać z uprawnień konsumenckich.

Czegodotyczą zmiany?

Po zmianie przepisów ustawy o prawach konsumenta osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie objętą ochroną przewidzianą dla konsumentów w następującym zakresie:

- w przypadku niedozwolonych postanowień umownych – tzw. klauzuli abuzywnych,

- w przypadku rękojmi za wady,

- w zakresie prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Jakiewarunki winien spełnić przedsiębiorca aby uzyskać ochronę prawnąwe wskazanym zakresie?

Aby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą była objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów, musi być spełniony zasadniczy warunek – umowa, którą zawiera ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego.

Conależy rozumieć pod pojęciem „charakter zawodowy” zawieranejumowy ze sprzedawcą?

Ustawodawca niestety nie wskazał, co rozumie pod pojęciem zawodowego charakteru i jak należy oceniać, co w rzeczywistości ma charakter zawodowy dla danego przedsiębiorcy, a co nie.

Na tym etapie, należy z pewnością wskazać, że umowa zawierana przez przedsiębiorcę nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w przeciwnym razie taki podmiot straci uprawnienia konsumenckie.

Zgodnie ze zmianami w kodeksie cywilnym określone prawa konsumenckie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Już na tym etapie pojawiają się głosy specjalistów, iż odesłanie do CEIDG będzie niewystarczającym kryterium. Praktyka na pewno zrodzi szereg problemów i wątpliwości w tym zakresie, szczególnie po stronie sprzedawców, bowiem to na tej stronie umowy będzie ciążył obowiązek wyszukania kontrahenta w ewidencji, zweryfikowania kodów PKD i następnie podjęcia decyzji, czy w tej konkretnej sytuacji klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł skorzystać z ochrony na prawach konsumenta.

Czas pokaże, w jakim kierunku pójdą zmiany zarówno w przypadku sprzedawców jak i kupujących – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą mających zostać objętych na gruncie nowych przepisów ochroną konsumencką.